Bài hát: Thánh Đa Minh Và Chiếc Bị – Sáng tác Phạm Quang, OP